Nova Metale

Zgłaszanie nieprawidłowości i naruszeń prawa

Korzystając z poniższego formularza, jako tzw. sygnalista,możesz zgłosić nieprawidłowości, naruszenia prawa itp., które zaobserwowałeś w funkcjonowaniu naszej firmy, tj. Nova Metale Sp. z o.o.

Sygnalista dokonuje zgłoszenia podając swoje dane personalne oraz kontaktowe. Brak danych osoby zgłaszającej może utrudnić przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, jeśli np. zajdzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji o opisanym zdarzeniu.

Zgłoszenie może zostać dokonane przez pełnomocnika ustanowionego przez sygnalistę. W takim przypadku wraz ze zgłoszeniem pełnomocnik zobowiązany jest także przekazać pełnomocnictwo.

Zgłoszenie zdarzenia powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 • opis i przebieg zdarzenia,
 • dane osoby/podmiotu, których dotyczy opisywane zdarzenie,
 • kontekst wystąpienia zdarzenia (czas, miejsce, okoliczności, ew. świadkowie),
 • czy zdarzenie zostało zgłoszone do innego organu (jeżeli tak, do jakiego).

Po kliknięciu ”wyślij” zgłoszenie zostanie przesłane na adres: sygnalista@nova-metale.pl.
W sposób określony powyżej można dokonać zgłoszenia podejrzenia wystąpienia lub wykrycia wszelkich negatywnych zdarzeń w Nova Metale Sp. z o.o., w tym w szczególności:
 • nadużyć finansowych,
 • incydentów o charakterze korupcyjnym,
 • zdarzeń o charakterze konfliktu, mobbingu lub dyskryminacji, w tym molestowania lub molestowania seksualnego,
 • wystąpienia przypadków konfliktu interesów,
 • przypadków naruszenia ochrony danych osobowych lub incydentów bezpieczeństwa informacji,
 • wystąpienia zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy lub środowiska,
 • naruszeń Regulaminu Pracy lub Kodeksu Etyki.

Zgłoszenie naruszenia może być zgłoszone również:
 • bezpośrednio na adres mailowy sygnalista@nova-metale.pl
 • telefonicznie pod numerem: 56 610 89 75
 • listownie na adres: Nova Metale Sp. z o.o., Ostaszewo 57 S, 87-148 Łysomice, z dopiskiem „Sygnalista”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik w pdf)
Dozwolone są tylko pliki o rozszerzeniach: gif, jpg, jpeg, png, pdf.

* pole wymagane